Polityka prywatności

  1. Definicje

1.1. Administrator – Net ONE, wydawca portalu Przegląd Praski

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: Przegladpraski.pl

1.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

  1. Informacje ogólne

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator przedstawia szczegółowe informacje przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

  1. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych w serwisie

A) Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:

3.1.1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

B) Formularz kontaktowy

3.2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

C) Marketing

3.4. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

3.5. Dane osobowe są przetwarzane:

3.5.1. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą;

3.5.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

  1. Okres przetwarzania Danych osobowych

4.1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych lub innych informacji.

W każdym momencie Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do dnia cofnięcia zgody.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych.

4.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

  1. Uprawnienia Użytkownika

5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

  1. Odbiorcy Danych osobowych

6.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.

6.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

6.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  1. Bezpieczeństwo Danych osobowych

7.1. W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności Danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem Administrator stosuje niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne.

7.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

  1. Dane kontaktowe

8.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: przeglad@przegladpraski.pl

  1. Zmiany polityki prywatności

9.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.