sobota, 24 lutego, 2024

Regulamin

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Konkurs – zwany dalej Konkursami, prowadzony na zasadach niniejszego regulaminu.
Organizator konkursu – zwany dalej Organizatorem: Przegląd Praski.
Partner – organizacja lub osoba, działająca w porozumieniu z Organizatorem.
Profil – Organizator prowadzi Konkursy w ramach profilu Przegląd Praski na portalu Facebook, o adresie https://www.facebook.com/przegladpraski
Ogłoszenie – informacja dotycząca danego Konkursu.
Serwis – Organizator publikuje Ogłoszenie w serwisie https://przegladpraski.pl/
Uczestnik – osoba, która bierze udział w Konkursach.

2. Postanowienia ogólne:

 1. Organizator Konkursów w serwisie www.przegladpraski.pl odpowiada za Konkursy autorskie ogłaszane w serwisie, w których jest fundatorem nagród.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. W Ogłoszeniu Konkursu Organizator może określić dodatkowe warunki uczestnictwa, w tym polubienie profilu Organizatora na wskazanym portalu społecznościowym.
 3. Organizator dopuszcza określenie dodatkowych wymogów dla Uczestników, w zależności od rodzaju i formy Konkursu, opublikowanych w Ogłoszeniu.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż tylko raz poprzez wysłanie dowolnej ilości zdjęć.
 5. Konkurs polega na wysłaniu zdjęć, które przedstawią napis: 370 lat Pragi wyświetlony 10 lutego na elewacji stadionu PGE Narodowy, na adres: przeglad@przegladpraski.pl
 6. Zdjęcia, które wezmą udział w konkursie nie mogą być ogólnie dostępne, np. skopiowane z internetu lub zeskanowane z innych źródeł.
 7. Uczestnik biorąc udział w konkursie zgadza się automatycznie na publikowanie zdjęć i treści na profilu https://www.facebook.com/przegladpraski, serwisie https://przegladpraski.pl/ oraz w gazecie „Przegląd Praski”.
 8. Spośród przesłanych zdjęć Organizator wybierze dziesięć najciekawszych.
 9. Uczestnik, który wygra w Konkursie, zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną na podany wcześniej adres e-mail lub telefonicznie na podany wcześniej numer telefonu, w terminie do 7. dni od zakończenia konkursu.
 10. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie Organizatorowi pocztą elektroniczną (mailem zwrotnym), na adres wskazany w powiadomieniu, danych potrzebnych do odbioru nagrody.
 11. Konkurs trwa od 9 lutego 2018 r. od godziny 16.00 do 12 lutego 2018 r. godzina 23:59
 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 13 lutego 2018 roku do godziny 20:00

 3. Nagrody w konkursach i sposób ich przyznawania

 1. Najciekawsze zdjęcie zostanie opublikowane na pierwszej stronie najbliższego wydania papierowego magazynu Przegląd Praski.

4. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zaniechania Konkursu z przyczyn technicznych niezależnych od organizatora jak również w przypadku złamania regulaminu lub w innych szczególnych przypadkach.
 2. Ocena i wybór, dokonane przez Organizatora, są ostateczne i niezaskarżalne.
 3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów (zdjęć) w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora.
 4. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
 5. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Właściciel danych ma również prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest w serwisie https://przegladpraski.pl/
 9. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Konkursu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem serwisu https://przegladpraski.pl/ lub za pośrednictwem innych nośników, w tym profilu na Facebooku https://www.facebook.com/przegladpraski
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia Uczestnika.
 11. W przypadku pytań dotyczących regulaminu i przebiegu konkursu prosimy o kontakt pod adresem: przeglad@przegladpraski.pl
Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości