sobota, 10 czerwca, 2023

Regulamin

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Konkurs – zwany dalej Konkursami, prowadzony na zasadach niniejszego regulaminu.
Organizator konkursu – zwany dalej Organizatorem: Przegląd Praski.
Partner – organizacja lub osoba, działająca w porozumieniu z Organizatorem.
Profil – Organizator prowadzi Konkursy w ramach profilu Przegląd Praski na portalu Facebook, o adresie https://www.facebook.com/przegladpraski
Ogłoszenie – informacja dotycząca danego Konkursu.
Serwis – Organizator publikuje Ogłoszenie w serwisie https://przegladpraski.pl/
Uczestnik – osoba, która bierze udział w Konkursach.

2. Postanowienia ogólne:

 1. Organizator Konkursów w serwisie www.przegladpraski.pl odpowiada za Konkursy autorskie ogłaszane w serwisie, w których jest fundatorem nagród.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. W Ogłoszeniu Konkursu Organizator może określić dodatkowe warunki uczestnictwa, w tym polubienie profilu Organizatora na wskazanym portalu społecznościowym.
 3. Organizator dopuszcza określenie dodatkowych wymogów dla Uczestników, w zależności od rodzaju i formy Konkursu, opublikowanych w Ogłoszeniu.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż tylko raz poprzez wysłanie dowolnej ilości zdjęć.
 5. Konkurs polega na wysłaniu zdjęć, które przedstawią napis: 370 lat Pragi wyświetlony 10 lutego na elewacji stadionu PGE Narodowy, na adres: przeglad@przegladpraski.pl
 6. Zdjęcia, które wezmą udział w konkursie nie mogą być ogólnie dostępne, np. skopiowane z internetu lub zeskanowane z innych źródeł.
 7. Uczestnik biorąc udział w konkursie zgadza się automatycznie na publikowanie zdjęć i treści na profilu https://www.facebook.com/przegladpraski, serwisie https://przegladpraski.pl/ oraz w gazecie „Przegląd Praski”.
 8. Spośród przesłanych zdjęć Organizator wybierze dziesięć najciekawszych.
 9. Uczestnik, który wygra w Konkursie, zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną na podany wcześniej adres e-mail lub telefonicznie na podany wcześniej numer telefonu, w terminie do 7. dni od zakończenia konkursu.
 10. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie Organizatorowi pocztą elektroniczną (mailem zwrotnym), na adres wskazany w powiadomieniu, danych potrzebnych do odbioru nagrody.
 11. Konkurs trwa od 9 lutego 2018 r. od godziny 16.00 do 12 lutego 2018 r. godzina 23:59
 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 13 lutego 2018 roku do godziny 20:00

 3. Nagrody w konkursach i sposób ich przyznawania

 1. Najciekawsze zdjęcie zostanie opublikowane na pierwszej stronie najbliższego wydania papierowego magazynu Przegląd Praski.

4. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zaniechania Konkursu z przyczyn technicznych niezależnych od organizatora jak również w przypadku złamania regulaminu lub w innych szczególnych przypadkach.
 2. Ocena i wybór, dokonane przez Organizatora, są ostateczne i niezaskarżalne.
 3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów (zdjęć) w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora.
 4. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
 5. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Właściciel danych ma również prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest w serwisie https://przegladpraski.pl/
 9. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Konkursu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem serwisu https://przegladpraski.pl/ lub za pośrednictwem innych nośników, w tym profilu na Facebooku https://www.facebook.com/przegladpraski
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia Uczestnika.
 11. W przypadku pytań dotyczących regulaminu i przebiegu konkursu prosimy o kontakt pod adresem: przeglad@przegladpraski.pl
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close