Stowarzyszenie Kocham Pragę

logo
Znak stowarzyszenia Kocham Pragę.

Jesteśmy pierwszym, niezależnym od partii politycznych ruchem miejskim na Pradze, który stał się alternatywnym wyborem dla mieszkańców. W naszych szeregach znajdują się wykładowcy akademiccy, lekarze, dyrektorzy placówek oświatowych, architekci, ale też najzwyklejsi ludzie. Wszyscy jesteśmy stąd, z Pragi, i chcemy dla niej działać.

W obecnej kadencji praskiego samorządu, wspólnie z naszym koalicjantem, wzięliśmy na swoje barki pełną odpowiedzialność za dzielnicę. Nasi radni przewodzą Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, zasiadają też w prezydium Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Czas lokalnych patriotów

Bez względu na to, czy zasiadamy w ławach rządzącej koalicji czy opozycji, dobrze wykorzystujemy naszą obecność w radzie dzielnicy. Broniliśmy mieszkańców praskich kamienic zwróconych byłym właścicielom, blokowaliśmy eksmisje, prowadzone z naruszeniem reguł; walczyliśmy o środki z budżetu miasta, aby przyspieszyć proces przyłączenia kamienic starej Pragi do sieci centralnego ogrzewania; zwracaliśmy uwagę miejskich inżynierów ruchu na problemy komunikacyjne dzielnicy.

Walczyliśmy z tirami na ul. Szwedzkiej; naciskaliśmy na władze dzielnicy, aby zamrozić czynsz przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku budowy metra. Wiele naszych wniosków, stanowisk czy projektów uchwał znalazło i znajduje poparcie nawet wśród politycznych przeciwników. To dla na prawdziwy powód do dumy.

Przykłady naszych sukcesów można mnożyć. Ktoś uzna to, za mało stosowne, ale nie jesteśmy skromni. Jeśli nasza pomoc, czy to w przygotowaniu pisma do urzędu, wymianie krzywych płyt chodnikowych, czy wspólna wizyta u naczelnika danego wydziału, jest potrzebna, to jest to sygnał dla nas, że przysłużyliśmy się mieszkańcom.

Władze stowarzyszenie Kocham Pragę:

 • Przewodniczący Jacek Wachowicz
 • Wiceprzewodniczący Kamil Ciepieńko
 • Skarbnik Grażyna Prasek
 • Komisja rewizyjna Krystyna Ambroziak, Krzysztof Graszka i Ireneusz Burcewicz.

W Radzie Dzielnicy Praga-Północ reprezentują nas:

 • Kamil Ciepieńko
 • Barbara Domańska
 • Andrzej Sowa
 • Daniela Komosa

W zarządzie dzielnicy z ramienia stowarzyszenia Kocham Pragę zasiadają:

 • Jacek Wachowicz, wiceburmistrz Pragi-Północ
 • Dariusz Kacprzak, wiceburmistrz Pragi-Północ
ludzie
Stowarzyszenie Kocham Pragę. Na zdjęciu od lewej Andrzej Sowa, Jacek Wachowicz, Barbara Domańska, Kamil Ciepieńko, Dariusz Wolke (zm. 2021), Dariusz Kacprzak.

Celami Stowarzyszenia Kocham Pragę są:

 1. Działanie na rzecz wspierania i propagowania samorządności, w tym samorządności lokalnej mieszkańców,
 2. Urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego,
 3. Urzeczywistnianie zasad społeczeństwa obywatelskiego,
 4. Umacnianie niezależności instytucji samorządu terytorialnego oraz troska o ich autorytet,
 5. Kształtowanie opinii publicznej,
 6. Współdziałanie, w toku prac legislacyjnych, z władzą uchwałodawczą, z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz z innymi organami i podmiotami, w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia,
 7. Wspieranie rodziny i jej praw w życiu publicznym.
 8. Działalność charytatywna.
 9. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 10. Udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, pomoc Polakom za granicą,
 11. Wspomaganie inicjatyw i społeczności lokalnych oraz ich liderów,
 12. Tworzenie warunków rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy różnymi społecznościami.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 1. przedstawianie organom władzy i administracji publicznej postulatów i opinii wyrażających stanowiska Stowarzyszenia;
 2. współdziałanie z organami władzy państwowej i samorządowej, instytucjami zawodowymi i społecznymi;
 3. współprace z organizacjami pozarządowymi oraz społeczno-politycznymi krajowymi i międzynarodowymi;
 4. prowadzenie działalności społecznej i finansowanie: działalności naukowo-badawczej, szkoleniowej, wydawniczej oraz organizowanie klubów dyskusyjnych, spotkań, kongresów i konferencji;
 5. popularyzacja zasad demokracji opartych na chrześcijańskim systemie wartości i poszanowaniu własności prywatnej;
 6. prowadzenie działalności na rzecz edukacji patriotycznej, obywatelskiej i samorządowej;
 7. budowanie więzi wspólnotowych pomiędzy mieszkańcami, w tym w szczególności różnych rejonów Warszawy i dzielnicy Praga-Północ;
 8. działanie na rzecz podnoszenia poziomu życia mieszkańców Warszawy, w tym w szczególności dzielnicy Praga-Północ;
 9. występowanie w obronie praworządności i przestrzegania praw obywatelskich oraz interesu publicznego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. podejmowanie działań, mających na celu ochronę środowiska naturalnego, dbanie
  o zachowanie dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz regionalnych tradycji i zwyczajów;
 11. aktywne uczestnictwo w przemianach ustrojowych zmierzających do zbudowania demokratycznego, sprawiedliwego i ekonomicznie efektywnego ładu społeczno-gospodarczego w Polsce;
 12. popieranie przedsiębiorczości i aktywności obywateli.