Baza wiedzy o samorządzie

Baza wiedzy na temat zasad, procesów administracyjnych i samorządowych zachodzących na terenie dzielnicy Praga-Północ. Znajdziecie tu odpowiedzi na popularne pytania, wyjaśnienie terminów prawnych, a także definicje przydatne w codziennym poruszaniu się po Pradze, tak samo po jej ulicach jak i w przepisach.

A \ B \ C \ D \ E \ F \ G \ H \ I \ J \ K \ L \ Ł \ M \ N \ O \ P \ R \ S \ T \ U \ W \ Y \ Z

Inicjatywa uchwałodawcza

Rada Dzielnicy Praga-Północ występuje z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę Miasta (Statut Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy Roz. III, par. 13 pkt. 2). Stanowisko lub uchwała, po rozpatrzeniu, może stać się obowiązującym aktem prawnym.

Komisarz

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia pierwszego posiedzenia rady dzielnicy zarząd dzielnicy nie zostanie wybrany, Prezydent m.st. Warszawy nie później niż w ciągu 14 dni powołuje zarząd dzielnicy, w tym burmistrza dzielnicy.

Rada dzielnicy

Rada Dzielnicy Praga-Północ jest organem uchwałodawczym i kontrolnym, inaczej niż Zarząd Dzielnicy, który jest organem wykonawczym. Rada realizuje swoje zadania poprzez podejmowanie uchwał, stanowisk, apeli, opinii.

PRZECZYTAJ: Burmistrzowie i zastępcy. Przedstawiamy władze dzielnicy Praga-Północ

Uchwała

Uchwała to akt woli Rady Dzielnicy Praga-Północ, który dotyczy określonego obszaru, w tym przypadku dzielnicy, podobnie jak uchwała Rady Warszawy, która obowiązuje tylko na obszarze miasta.

Uchwały są aktami prawnymi niższego rzędu, muszą jednak być w zgodzie z aktami wyższego rzędu np. ustawami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa, według definicji, to instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego, czyli np. w urzędach miast. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje m.in. takie parametry jak bieżące i majątkowe dochody i wydatki, wyniki budżetu, a także przychody i rozchody budżety. Co ważne, Prognoza musi być realistyczna, czyli powinna uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w dłuższej perspektywie czasu.